Sponsell - một nhà phân phối có khát vọng được đóng góp cho ngành Kinh doanh theo mạng Việt Nam, nơi đã bồi đắp nên nhân cách và sự thành công của mình.