Archives by date

You are browsing the site archives by date.

5 bài học rút ra từ việc làm việc nhóm với người nước ngoài

Sau đây là 5 bài học Sponsell rút ra từ kinh nghiệm làm Area Director của một tổ chức phi lợi nhuận tại nước ngoài. 1. Tất cả mọi người trong nhóm đều ngang nhau, không có người trên và không có người dưới. Mỗi người phụ trách phần việc riêng [...]